Leverings- en betalingsvoorwaarden

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN CONTRAIN SS. Z. O. O. EN CONTRAIN POLAND SP. Z. O. O.

Leverings- en betalingsvoorwaarden

Deze voorwaarden gelden tussen

Alle uitgevoerde dienstverlening door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Pools recht, Contrain Sp. z o.o., gevestigd en kantoorhoudende te 93-408 Łódź (Polen), ul. 3. Maja 14a, NL KVK nr. 54398177, alsmede Contrain Poland Sp. z o.o., NL KVK nr. 56241909, hierna te noemen: Contrain;

In opdracht van haar wederpartij, hierna te noemen: Opdrachtgever

 1. De opdrachtovereenkomsten worden aangegaan voor bepaalde (de bevestiging van het aangaan van de overeenkomst is het uitvoeren van de overeenkomst alsmede het opmaken van een factuur) of onbepaalde duur (doorlopende opdracht). Indien de opdracht doorlopend is, is opzegging door beide partijen mogelijk. Als opzegtermijn zal zijdens opdrachtgever zowel als Contrain een termijn van twee weken hebben te gelden, waarbij geldt dat de slechts rechtsgeldig kan worden opgezegd tegen de laatste dag van de tweede week welke volgt op de week van de dag waarop de opzegging plaatsvindt.
 2. De aan Contrain verstrekte opdracht eindigt evenwel van rechtswege en zonder dat Contrain op enigerwijze schadeplichtig kan worden, indien Contrain niet in staat is de overeenkomst uit te voeren en indien zij de opdrachtgever hiervan ten minste èèn week voor de voorgenomen aanvang in kennis brengt.
 3. Tussen Contrain en haar werknemers bestaat een arbeidsovereenkomst naar Pools recht. Contrain heeft terzake van werving en selectie, de uitzending naar Nederland, alsmede voor huisvesting van haar werknemers de nodige kosten gemaakt. Indien opdrachtgever het voornemen heeft om met een- of meerdere werknemers van Contrain een arbeidsovereenkomst aan te gaan, danwel de werknemers -al dan niet met tussenkomst van derden- in zijn onderneming -onder welke rechtsvorm dan ook- te werk te stellen, dan is opdrachtgever per werknemer een fee van € 2.500,- verschuldigd aan Contrain. De fee is direct opeisbaar zodra de voorvermelde tewerkstelling zich voordoet.
 4. Opdrachtgever dient ervoor zorg te dragen dat op de werkplek waarin zich werknemers van Contrain bevinden, alle regels en voorschriften op grond van de ARBO wetgeving alsmede van de Arbeidstijdenwet worden nageleefd, Als arbeidsduur geldt 40 uur per week, tenzij een voor opdrachtgever geldende CAO dwingend een afwijkend aantal uren voorschrijft, in dat geval geldt hetgeen de CAO daarover bepaalt.
 5. Aangezien Contrain rechten en plichten jegens haar werknemers heeft, zal opdrachtgever deze rechten en plichten eerbiedigen en zullen de partijen in goed onderling overleg voor de naleving van die voorschriften zorgdragen. Opdrachtgever is zich ervan bewust dat Contrain onder de NEN- 4400-2 voorwaarden valt en haar dienstverlening dienovereenkomstig verricht. Hieronder vallen tevens de normeringen voor huisvesting zoals vastgelegd in het SNF keurmerk.
 6. Facturering voor de uitgevoerde diensten geschiedt wekelijks, betaling zal plaatshebben binnen de op de factuur door Contrain vermelde betaaltermijn. Bij niet tijdige betaling zal de opdrachtgever zonder dat daartoe nadere in gebreke stelling vereist zal zijn, van rechtswege in verzuim zijn en vanaf de dag van het verzuim een boete verbeuren van 1% van het factuurbedrag per dag die opdrachtgever in gebreke is.
 7. Terzake van de verschuldigde loonbelasting geldt dat opdrachtgever het door hem verschuldigde bedrag aan Loonbelasting op de door Contrain aangehouden G- Rekening kan storten, onder vermelding van het betreffende factuurnummer. Met betrekking tot de betalingstermijn van verschuldigde Loonheffing en boete hierover, geldt het in het vorige artikel met betrekking tot de facturering vermelde eveneens en onverkort.
 8. Omzetbelasting zal door Contrain wegens toepasselijkheid van de zogenoemde “verleggingsregeling” niet in rekening worden gebracht. Opdrachtgever dient de omzetbelasting berekend over het factuurbedrag inclusief de in rekening gebrachte LH, in zijn eigen BTW- aangifte te vermelden.
 9. Contrain aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade voortkomend uit de door haar werknemers gedane uitvoering van de opdracht. Het voorgaande geldt zowel voor tekortkomingen op het contractuele vlak alsook voor onrechtmatige daad gepleegd door voornoemde werknemers. Met betrekking tot de aansprakelijkheid, neergelegd in artikel 6:170 BW, geldt dat deze aansprakelijkheid bij opdrachtgever rust.
 10. Opdrachtgever zal Contrain de schade vergoeden welke de werknemers van Contrain op het bedrijf van opdrachtgever uit welke hoofde dan ook lijden, voor zover deze schade niet reeds uit andere hoofde of aan de werknemers direct werd vergoed.
 11. Op de werknemers van Contrain is het Poolse arbeidsrecht alsmede het Poolse sociale verzekeringsrecht onverkort van toepassing. De opdrachtgever zal ervoor zorgdragen dat Contrain de mogelijkheid zal hebben de Poolse wetgeving na te leven.
 12. Contrain stelt de opdrachtgever op afroep in het bezit van de op grond van de WAGWEU vereiste documentatie. Opdrachtgever zal ervoor zorgdragen dat de door Contrain aan hem verstrekte documentatie zodanig op zijn bedrijf worden bewaard dat te allen tijde aan de wettelijke verplichtingen wordt voldaan.
 13. Contrain stelt opdrachtgever in het bezit van bewijzen van de voor de werknemers van opdrachtnemer geldende sociale verzekeringen (A1 verklaringen). Het niet voldoen aan de voorgaande verplichting geeft opdrachtgever het recht tot onmiddellijke ontbinding.
 14. Het door opdrachtgever niet voldoen aan een of meer onder deze voorwaarden vermelde verplichtingen (in het bijzonder de bepalingen 3,4,5,6,7,8,10 en 11), geeft Contrain het recht om de tussen haar en opdrachtgever gesloten overeenkomst per direct op te zeggen, cq te ontbinden, zulks met vergoeding van alle door Contrain geleden schade.
 15. Op alle tussen opdrachtgever en Contrain gesloten overeenkomsten is Nederlands recht is van toepassing. Als bevoegd forum geldt de Rechtbank van het arrondissement Limburg.
  Deze voorwaarden geleden met ingang van 2019 en zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Limburg. De voorwaarden zijn zichtbaar op de website van Contrain en worden aan opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst ter hand gesteld.