Informatie Clausule

Informatie Clausule

Ter voldoening aan de informatieplicht die is opgelegd door de bepalingen van Verordening (EU)2016/679 van het EP en de Raad van 27 april 2016, willen wij u graag enige relevante informatie verstrekken met betrekking tot de regels voor de verwerking van persoonsgegevens (bedrijfsgegevens) die tijdens onze zakelijke relatie openbaar kunnen worden gemaakt.

Details zijn hier te vinden:

• De mede-beheerders van de persoonlijke gegevens zijn de bedrijven : Contrain Sp. z o.o. gevestigd te Łódź aan de ul. 3-go Maja 14a, Contrain Poland Sp. z o.o. gevestigd te Poznań, ul. Towarowa 35, Contrain Groep Sp. z o.o. gevestigd te Poznań, ul. Towarowa 35, Contrain Global Sp. z o.o. gevestigd te Łódź aan de ul. 3-go Maja 14a, Flexidea Spółka z o.o. gevestigd te Łódź, ul. Wólczańska 73 lokaal 1/1A. U kunt ons bereiken op het e-mail adres kontakt@contrain.pl

• De mede-beheerders hebben een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld, met wie contact kan worden opgenomen op iod@contrain.pl

• Persoonsgegevens zullen worden verwerkt met het oog op het aanknopen van commerciële en zakelijke betrekkingen, permanente contacten, samenwerking en continuïteit van de activiteiten tussen mede-beheerders en de aannemers.

• Persoonsgegevens worden verwerkt op grond van het wettelijk gerechtvaardigde belang van de verantwoordelijke voor de verwerking – artikel 6, lid 1, onder f), van de AVG, namelijk de noodzaak om permanente contacten, samenwerking en continuïteit van de activiteiten te waarborgen tussen mede-beheerders en de aannemers.

• Dienstgegevens kunnen worden bekendgemaakt aan ontvangers die voor de mede-beheerders iT-diensten, boekhoudkundige diensten leveren aan onderaannemers en andere entiteiten, voor zover dit nodig is om de correcte en wettige werking van het bedrijf te garanderen.

• Bedrijfsgegevens worden up-to-date gehouden en bewaard tot informatie wordt ontvangen over een wijziging van contactgegevens, maar niet langer dan 6 jaar na het einde van de samenwerking.

• U hebt het recht op toegang tot en rectificatie van uw persoonsgegevens, alsmede het recht om de verwerking te beperken op grond van artikel 18 van de AVG, met inbegrip van het recht om een doeltreffend bezwaarschrift in te dienen. Verzoeken kunnen worden gericht aan bovengenoemd e-mailadres of kunnen persoonlijk worden ingediend op bovengenoemd correspondentieadres.

• Het verstrekken van persoonsgegevens geschiedt op vrijwillige basis, maar is een noodzakelijke voorwaarde voor het onderhouden van zakelijke betrekkingen. Indien u uw persoonsgegevens niet verstrekt, zal er geen contact met u kunnen worden opgenomen in verband met lopende zaken met betrekking tot de uitoefening van uw functie.

• U hebt het recht om een klacht in te dienen bij het Bureau voor de bescherming van persoonsgegevens, dat toezicht houdt op de wettigheid en de juistheid van de verwerking van persoonsgegevens.

• Uw gegevens worden niet doorgegeven aan landen buiten de EU of aan internationale organisaties.

• Er zullen geen geautomatiseerde besluiten (besluiten zonder menselijke tussenkomst) worden genomen met betrekking tot uw persoonsgegevens, noch zal er sprake zijn van profilering.

VERKLARING OVER DE STATUS VAN GROTE ONDERNEMINGEN

Met het oog op de inwerkingtreding op 1 januari 2020 van de Wet van 19 juli 2019 tot wijziging van enkele wetten ter vermindering van de betalingscongestie (Staatsblad van 2019, positie 1649), verklaren wij dat alle vennootschappen die deel uitmaken van Contrain Group Sp. z o. o. dit wil zeggen: Contrain Sp. z o. o., Contrain Global Sp. z o. o., Contrain Poland Sp. z o. o., Flexidea Sp. z o. o., Contrain Group Sp. z o. o. hebben de hoedanigheid van grote onderneming in de zin van bijlage I bij Verordening (EU) nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014.